Algemene verkoopsvoorwaarden Easylab (Fophacon BV)

Artikel 1. Algemeen

Het aanvaarden van onze offerten, orderbevestigingen, leveringsnota’s en facturen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die alle eventuele aankoopvoorwaarden van de koper/opdrachtgever vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.
Verbintenissen van welke aard ook dewelke aangegaan werden door aangestelden van de verkoper/leverancier zijn slechts geldig na bevestiging ervan door de afgevaardigd bestuurder.
Gegevens van welke aard ook vermeld in prospectussen, catalogussen, prijslijsten enz. zijn niet bindend voor de verkoper/leverancier, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.
De verkoper/leverancier behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan haar producten en diensten dewelke beschreven worden in haar prospectussen, catalogussen, prijslijsten, verklarende tekeningen etc.
De rechtstreekse leveringen uitgaande van onderaannemers, toeleveranciers e.a. gebeuren volgens de voorwaarden van deze laatste, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging en verstaande zijnde dat de verantwoordelijkheid van de verkoper/leverancier alleszins begrensd is door haar onderhavige verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2. Studies en ontwerpen

Alle door de verkoper/leverancier overgemaakte documenten in verband met studies, analyses, enz. blijven diens eigendom en moeten hem op eerste verzoek worden terugbezorgd. Deze mogen niet zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper/leverancier worden meegedeeld aan derden, noch uitgevoerd worden door derden. De intellectuele eigendom ervan blijft onverkort bij de verkoper/leverancier.

Artikel 3. Prijzen

De prijzen worden opgegeven excl. BTW, onverpakt ex works, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte/orderbevestiging.
Alle prijzen vermeld in de offertes en overeenkomsten, zijn berekend op grond van de muntkoersen, transport-tarieven, verzekeringstarieven, belastingen, taksen, en eventuele invoer- en douanerechten, die van kracht zijn op
het ogenblik waarop de offerte gemaakt is of de overeenkomst tot stand gekomen is. In geval deze enige wijziging ondergaan zal deze verhoging ten laste vallen van de koper.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van de verkoper/leverancier, netto zonder disconto, op 30 dagen einde maand factuurdatum, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte/orderbevestiging.
De aanvaarding van betalingstermijnen brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen.
Protest vermag evenmin de betaling op te schorten.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van een factuur worden alle andere facturen ongeacht of deze al dan niet vervallen zijn opeisbaar.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar op het openstaand saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaand saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 15% op bedragen lager dan € 2.500,00 en met 10% op bedragen hoger dan
€ 2.500,00 ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 250,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH, evenals in geval van geding te verhogen met de rechtsplegingvergoedingen voorzien bij KB dd 26/10/2007.
In geval van annulering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de contractprijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd werd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde materialen blijven uitdrukkelijk eigendom van de verkoper/leverancier tot bij de algehele betaling, kosten en intresten inbegrepen. De koper is ertoe gehouden het aldus in bewaring gehouden materiaal te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s en voor waardevermindering te behoeden.
De koper/opdrachtgever verleent hierbij toelating om bij gebreke aan betaling op vervaldatum de geleverde goederen op zijn kosten terug te nemen ongeacht de gebeurlijke incorporatie ervan in andere roerende en/of onroerende goederen.

Artikel 6. Levering

De levering bevat enkel en alleen de goederen en/of diensten vermeld in de orderbevestiging.
De leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. Geen enkele vertraging in de levering, hetzij door overmacht, hetzij om welke redenen ook, brengt enige aansprakelijkheid in hoofde van de verkoper/leverancier met zich mee en kan derhalve geen aanleiding geven tot vergoeding van welke aard ook, noch gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst.

Artikel 7. Verplaatsing, transport en verzekering

De koper/opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de plaats van uitvoering tijdig toegankelijk is voor de verkoper/leverancier.
De koper/opdrachtgever staat in voor het onderschrijven van de nodige verzekeringen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of levering.
Alle verrichtingen in verband met de verzending (vervoer, verzekering, douaneformaliteiten, aflevering, enz.) geschieden voor rekening van en op verantwoordelijkheid van de koper/opdrachtgever, die verplicht is het geleverde te controleren bij ontvangst en eventueel verhaal te doen op de vervoerder ook ingeval van franco verzending.
Indien de verkoper/leverancier zelf zorg dient te dragen voor de verzending van de door haar te leveren goederen dan geschiedt zulks voor rekening van en op risico van de koper/opdrachtgever waarbij de verkoper/leverancier zich ertoe zal inspannen zulks te doen plaatsvinden aan een aanvaardbare kostprijs, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.
De verplaatsingskosten dewelke noodzakelijk mochten blijken bij de levering van goederen en/of diensten worden door de verkoper/leverancier aan de gangbare tarieven doorgerekend aan de koper/opdrachtgever. Leveringen op verdiepingen brengen hogere kosten met zich mee.
De koper/opdrachtgever verklaart de goederen bij ontvangst zorgvuldig en uitgebreid te verifiëren teneinde gebreken of schade vast te stellen. Indien zij verborgen gebreken vaststelt, zal zij deze onverwijld schriftelijk melden aan de leverancier.

Artikel 8. Verpakking en verrekening

Alle verpakkingen zijn ten laste van de koper/betrokkene, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de aankoopbevestiging. De verpakking wordt niet teruggenomen door de leverancier/verkoper.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de aankoop bevestiging, valt de opruiming van de verpakking na de uitvoering van de werken volledig ten laste en voor rekening van de koper/betrokkene.

Artikel 9. Waarborg

De verkoper/leverancier verleent, bij gebreke aan een waarborg van haar leveranciers, een waarborg gedurende een termijn van zes maanden vanaf de levering voor verborgen gebreken. Deze waarborg is strikt beperkt tot de levering zelf en betreft uitsluitend de herstelling en/of vervanging op haar kosten in haar werkhuizen, van alle stukken die werden afgekeurd of buiten bedrijf werden gesteld omwille van constructiefouten of verborgen gebreken, waarbij de verkoper/leverancier uitdrukkelijk het recht voorbehoud om wijzigingen aan te brengen aan de betreffende goederen teneinde te kunnen voldoen aan haar verplichtingen, hetzij naar haar keuze de betreffende koopsom terug te betalen.
De waarborg omvat niet de vervanging van het materiaal wegens slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud, verkeerd gebruik enz. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of gebruik (schermen, lampen, schrijf- en leeskoppen, diskettes, magneetbanden, glas enz.) en snelle slijtage omwille corrosie of andere schadelijke inwerkingen van vloeistoffen, elektrische spanningsverschillen, stoffige en/of vochtige omgeving etc.
Worden uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie-aansprakelijkheid van de leverancier, de gebreken en/of de schade die het onmiddellijke gevolg zijn van of die gebleken zijn in het kader van één van volgende gevallen :

  • a) Elke onachtzaamheid of vergissing omtrent de aansluiting of manipulatie, elk gebruik van de uitrusting anders dan de technische specificaties van de leverancier, zoals die beschreven zijn in de gebruiksaanwijzing die aan de koper werd overhandigd, of in het algemeen, het verkeerdelijk of abusievelijk gebruik ervan.
  • b) Elk buitensporig of abnormaal gebruik van de goederen.
  • c) Elke tussenkomst, regeling, herstelling of soortgelijke praktijken in verband met de onderhoudswerken uitgevoerd door eenieder die daartoe niet werd erkend door de leverancier.
  • d) Elke brand, waterschade, ongevallen of gebreken in de klimaatregeling, stormen, gevolgen van de stormen of weerkundige rampen.
  • e) Elke daad of schadeveroorzakende fout, veroorzaakt door gelijk wie, inbegrepen de koper/opdrachtgever zelf of zijn aangestelden.

De kleinste wijziging door toedoen van de koper/opdrachtgever brengt het verval van de waarborg met zich mee.
De verkoper/leverancier is enkel en alleen waarborg verschuldigd wanneer de koper/opdrachtgever aan al zijn betalingsverbintenissen heeft voldaan, zonder dat hierdoor de waarborgtermijn kan verlengd worden.
De verkoper/leverancier verklaart dat de producten voorafgaandelijk het voorwerp hebben uitgemaakt van een kwaliteitstest binnen haar onderneming.
De koper/opdrachtgever is bij uitsluiting van de verkoper/leverancier verantwoordelijk voor het bewaren van zijn goederen tijdens de levering en/of herstelling van vriesinstallaties en zal voorafgaandelijk de nodige maatregelen treffen.

Artikel 10. Rechtsbevoegdheid

In geval van geschil omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst met de klant, zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Leuven bevoegd om recht te spreken krachtens de Belgische Wetgeving en handelsgebruiken.

Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door een de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

Easylab – Fophacon BV – BTW 0844.924.042 – RPR Leuven – Wingepark 16a, 3110 Rotselaar